Privacy verklaring

Één van de waarden die Forena hoog in het vaandel draagt, is discretie. We geven dan ook om uw privacy en willen zorgzaam blijven omgaan met de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en rechten bij het verzamelen en het gebruiken van uw gegevens. We zijn transparant over welke gegevens we verzamelen en waarom. Wij beschermen uw gegevens en verkopen deze niet aan derden. Nu niet, noch in de toekomst.

Hieronder kunt u lezen welke informatie we desgewenst verzamelen (hetzij rechtstreeks of indirect) en hoe Forena hiermee omgaat. Lees deze Privacy Policy aandachtig door, wan het bevat essentiële informatie over hoe uw gegevens worden verwerkt en welke cookies we gebruiken.

Waarover gaat het?

Privacywetgeving – GDPR of Algemene Verordening Gegevensbescherming

Forena gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Forena u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door het bezoeken van deze website, verschaft u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord, evenals met de verwerking zelf.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Raadpleeg daarom op regelmatige basis dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op onze website.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Forena
Vlaanderenlaan 25-27
8970 Poperinge
BE 0431297632

Telefoon: 057 33 43 77
Mail: info@sowepo.be

Sowepo vzw is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Wij garanderen u dat de informatie die u ons overmaakt op een eerlijke, rechtmatige en rechtsgeldige wijze verwerkt wordt.

Uw gegevens zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze policy.

Welke gegevens verzamelen we?

Forena verwerkt uw persoonsgegevens, omwille van het feit dat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Forena:

 • Identificatiegegevens (zoals uw naam en contactgegevens: telefoon, adres, mailadres)*
 • Gevoelige gegevens (zoals informatie in uw CV, familiale gegevens, testresultaten, persoonlijke informatie verkregen tijdens sollicitatiegesprekken).In geval uw CV informatie bevat met betrekking tot uw raciale of etnische origine, uw politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging, uw seksueel leven, gezondheid of juridisch of crimineel verleden, geeft u hierbij expliciet de toestemming opdat wij deze gegevens zouden kunnen behandelen en verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverkla
 • Financiële bijzonderheden
 • Consumptiegewoonten

* Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Uw IP-adres;
 • Uw cookie-ID;
 • Uw webbrowser;
 • Uw locatie;
 • De webpagina’s die u op onze websites bezoekt;
 • De advertenties die u bekijkt of doorklikt;

Tijdens uw interactie met Forena, bijvoorbeeld door u te registreren op onze nieuwsbrief, online te solliciteren, een  product te kopen op onze webshop van www.houblonesse;be, u te registeren voor een event of onze social media pagina’s te bezoeken, kunnen we bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals:

 • Uw naam;
 • Uw e-mailadres;
 • Naam en adres van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw sociale-mediaprofielen;
 • Uw geslacht;
 • Gegevens over de producten en diensten die u hebt aangeschaft;
 • Uw gebruik van en uw activiteiten op onze websites;
 • Andere gegevens met betrekking tot uw onlineactiviteiten.

Verschillende manieren waarop we uw gegevens verzamelen

U kunt uw persoonsgegevens op meerdere manieren met Forena delen, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Een Houblonesse product aankopen via de webshop
 • Uw communicatie met Forena over een product of dienst, bijvoorbeeld vragen omtrent levering, fabricatie, facturatie,…;
 • Via e-mail, telefoon of schriftelijk contact opnemen met een van de medewerkers Forena;
 • Via interactie via social media (door bijvoorbeeld op ‘Vind ik leuk’ of ‘Delen’ of ‘Volgen’ te klikken);
 • Abonneren voor de mailing / nieuwbrief van Forena of Houblonesse
 • Cookies die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt;
 • Het deelnemen aan beurzen, evenementen,…;
 • Via het solliciteren op een vacature op onze website.

Forena kan uw persoonsgegevens tevens verkrijgen als u reeds contact had met onze overkoepelende organisatie 4werk vzw. Als u niet wilt dat Forena de persoonsgegevens gebruikt die u niet zelf hebt doorgegeven, kunt u ons dit laten weten door contact met ons op te nemen via info@sowepo.be

Waarom vragen we uw gegevens te delen? Voor wat worden ze gebruikt?

We vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor bijvoorbeeld volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

 • Het onderhouden van klantrelaties;
 • U te kunnen uitnodigen voor een event, beurs,…(al dan niet online);
 • U op de hoogte te kunnen houden van een aan ons gestelde vraag (sales, facturatie, algemene informatie, klacht, sollicitatie…);
 • Marketingdoeleinden: het versturen van mailings (informeren rond nieuwe diensten en producten, uitnodigen voor events, belangrijke mededelingen,…), zodoende u op de hoogte te kunnen houden; (
 • U te kunnen contacteren ikv een sollicitatie en of individuele begeleiding;
 • Het uitvoeren van verbintenissen in het kader van contracten die werden aangegaan tussen u en ons en/of tussen u en uw werkgever.

Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij u hebben verteld. Voor deze en voor andere (nauw verwante) doelstellingen, kunnen er extra maatregelen voor gegevensbescherming worden ingebouwd, voor zover deze wettelijk zijn verplicht.

Worden uw gegevens gedeeld met derden?

 Het kan dat Forena een samenwerking heeft met een ander bedrijf (transporteur, ander maatwerkbedrijf,…). Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met zakenpartners en andere derde partijen, vanzelfsprekend conform de geldende wetgeving. Wij informeren u over een dergelijke samenwerking en relatie voor wij uw gegevens doorgeven. Forena zal uw persoonsgegevens alleen doorgeven in overeenstemming met onze privacyverklaring of als dit wettelijk verplicht is.

Hoe worden onze mailings verstuurd?

Forena verstuurd mailings / nieuwsbrieven via een daartoe bestemde tool, van derden. Deze derde is eveneens onderhevig aan deze privacywetgeving. Wij versturen onze mailing om u te informeren over onze diensten, u uit te nodigen voor evenementen, beurzen…

Waar en hoelang worden uw gegevens bewaard?

Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand. Houder: Forena. Deze gegevens zijn bestemd voor de promotie van producten en diensten van onze organisatie, alsook voor de verwerking zoals gespecifieerd hierboven.

We zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen of verder worden verwerkt. We zullen alle noodzakelijke en redelijke inspanningen leveren om u te garanderen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig en up to date zijn. Echter, u bent ertoe gehouden om ons op de hoogte te houden van alle wijzigingen van uw persoonsgegevens. In voorkomend geval, zullen wij uw gegevens steeds updaten of wissen waar nodig. Indien u informatie doorgeeft met betrekking tot derde partijen, zijn onze diensten gerechtigd te veronderstellen dat deze derde partijen hun toelating hebben gegeven om deze informatie aan ons door te geven.

Wat zijn uw rechten?

Forena wil u beter leren kennen om u beter van dienst te kunnen zijn, maar we respecteren ook de keuzes die u maakt ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens.

 Als u niet langer wenst dat wij u uitnodigingen, mailings of andere informatie versturen, kunt u ons dit laten weten via de “unsubscribe functie” onderaan onze mailings of via info@sowepo.be / info@houblonesse.be, met vermelding van unsubscribe en het e-mailadres waarop u niet  langer wenst gecontacteerd te worden. We duiden dit aan in onze database zodat u bij volgende mailings niet langer aangeschreven wordt.

 U kan uw persoonsgegevens steeds inkijken, kosteloos laten corrigeren of verwijderen uit onze bestanden, voor zover dat de wettelijke bewaartermijn dit toelaat, op eenvoudig verzoek en na identificatie. U kan zich hiervoor wenden tot: info@sowepo.be / info@houblonesse.be Onze medewerkers zullen steeds trachten een gevolg te geven aan uw verzoek binnen een termijn van 1 maand volgend op uw verzoek.

Hoe wordt mijn informatie beveiligd?

Forena draagt beveiliging hoog in het vaandel en heeft dan ook de passende technische en beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tot een minimum te beperken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet genoeg beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sowepo.be. Bij inbraak in haar informaticasystemen Forena onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Hoe zit dat met social media?

Als u contact maakt met Forena via onze verschillende sociale media kanalen als Facebook, Instagram, LinkedIn,… willen we u doorverwijzen naar de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel.

We raden u aan op deze sociale media de betreffende privacyverklaring, gebruiksovereenkomsten en verwante informatie door te nemen over het gebruik van uw persoonsgegevens in deze sociale-mediaomgevingen.

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met Sowepo vzw, bijvoorbeeld over uw onlineactiviteiten en sociale-mediaprofielen (zoals uw naam, interesses, burgerlijke staat, geslacht, foto, gepost commentaar, enzovoort).

Tijdens een bezoek aan deze website kunnen ‘cookies’ op uw lokale computer geplaatst worden. Deze cookies hebben diverse doeleinden:

 • Technische cookies (taal)
 • Sessiecookies (tijdelijke cookies)
 • Tracking cookies(cookies die uw gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden)

Sowepo vzw gebruikt cookies om onze website voor u te personaliseren, uw voorkeur te onthouden (zoals bvb taal), inzicht te krijgen in de manier waarop u onze website gebruikt, en om onze marketing hierop aan te passen;
door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies voor de doelen die in deze verklaring werden beschreven. 

Welke cookies gebruikt Forena?

Wij raden u aan om cookies te activeren op uw computer, mobiele telefoon,… Zonder deze cookies, kunnen wij geen probleemloos bezoek op onze site garanderen.

Functionele cookies (essentieel)

 • PHPSESSID: Deze cookie is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onze website functioneert: het stelt je in staat door de website te navigeren en de functies op de website te gebruiken (bijvoorbeeld de zoekfunctie)
 • lang:Deze cookie wordt gebruikt om te onthouden welke taal er gebruikt wordt. (Waarde = NL)

Analytische cookies (niet-essentieel)

 • _gid: Wij werken samen met derde partij Google Analytics. Deze cookie houdt onze statistieken bij, met oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie wordt 24 uur bewaard.
 • _gat: Deze cookie refereert eveneens naar onze samenwerking met Google Analytics. En wordt gebruikt voor het bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de bezoeker de website gebruikt, met oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie wordt bij het sluiten van de browser verwijderd (of wordt 1 minuut bewaard).
 • _ga: Deze cookie refereert eveneens naar Google Analytics. Deze houdt bij hoe de bezoeker de website gebruikt, met oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie wordt twee jaar bewaard.

Social cookies (niet-essentieel)

 • CONSENT: Dit wordt door YouTube gebruikt om uw goedkeuring om YouTube video’s met cookies te gebruiken. Deze cookie wordt 4 maand bewaard.
 • PREF: Dit wordt door YouTube gebruikt om gebruikers voorkeuren op te slaan. Deze cookie wordt 8 maand bewaard.
 • VISITOR_INFO1_LIVE: Dit wordt door YouTube gebruikt om problemen te detecteren en op te lossen. Deze cookie wordt 8 maand bewaard.
 • YSC:Deze cookie wordt door YouTube gebruikt om gebruikersinvoer te onthouden en de acties van een gebruiker te koppelen. Deze cookie wordt tot het einde van de browsersessie bewaard.

Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Onderaan de website vind u een link “Cookies beheren” terug. Als u hier op klikt, kan u ten allen tijde uw cookie instellingen op de website zelf beheren.

Zorg er ook voor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser. Om cookies in te schakelen kan u de volgende handelingen uitvoeren:

Bij Microsoft Internet Explorer

 • In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
 • Klik op ‘OK’.

Bij Mozilla Firefox

 • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van uw browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op ‘OK’

Bij Google Chrome

 • Klik op de drie puntjes naast de browserbalk bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
 • Zoek het gedeelte ‘Privacy and security’ en klik op ‘content settings’.
 • Klik op de optie ‘cookies’.
 • Selecteer nu ‘Allow sites to save and read cookie data’.

Bij Safari

 • Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
 • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
 • Duid aan dat u cookies aanvaardt.

Wat als ik nog vragen heb?

Voor extra vragen omtrent de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, kan u ons altijd contacteren via onderstaand mailadres: info@sowepo.be